(0)
Количка

Политика на поверителност

ТiandeMarket уважава индивидуалността и правото на личен живот на всеки свой потребител и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Поради това ТiandeMarket се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. С настоящото, ТiandeMarket, в качеството си на администратор на лични данни, представя по-долу принципите, които формират неговата политика на поверителност.

ТiandeMarket.bg e собственост на фирма “Бъни 2012” ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Оборище 20 /партер/, тел: 0896740300.

Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Тел: + 359 2 915 35 18

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Фирма “Бъни 2012” ООД събира определена информация от публичното Интернет пространство чрез електронен магазин, намиращ се на следния Интернет адрес https://tiandemarket.bg. Възможно е информация да бъде събрана директно от потребители, които се свържат с ТiandeMarket. Този документ ("Политика на поверителност") описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него ("Лични данни", "Лична информация").

Лична информация

ТiandeMarket събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, организирани от дружеството събития или игри, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности.

ТiandeMarket събира следната лична информация от използващите електронния магазин потребители: име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер, дата на раждане, идентификационен код в системата на компания Тианде (ако потребителя има такъв). Потребителят остава единствен притежател на личната информация.

Правейки поръчка или акаунт в електронния магазин, потребителят изрично отбелязва съгласието си личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Употреба на Вашите лични данни

ТiandeMarket използва личните данни на потребителите, за да им предостави възможност да регистрират личен профил на ТiandeMarket.bg, да се обработват подадените заявки и запитвания, да се потвърждават поръчките, да се предлагат допълнителни артикули, услуги и събития, да се предоставят опции за разплащане, да се предостави клиентско обслужване, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да може ТiandeMarket и допуснатите от него Консултанти да изпълнят поетите по договора задължения и ангажименти и да предоставят стоката и услугата, която потребителят очаква.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с ТiandeMarket на контактите, публикувани на https://tiandemarket.bg.

ТiandeMarket може да използва предоставената информация, за да създаде обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извърши базиран на нея статистически анализ. Също така, необходима част от информацията бива използвана за прилагане на Общите условия за ползване на електронния магазин и договорите за покупко-продажба от разстояние и с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Употреба на „бисквитки“ (cookies) и други сходни технологии 🔗

ТiandeMarket използва “бисквитки”, за да събира информация от всички потребители на сайта, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от tiandemarket.bg. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на ТiandeMarket изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново на електронния магазин.

Бисквитките позволяват събирането на информация за употребата на електронния магазин и персонализиране на потребителският опит - да предлага подобни артикули, история на покупките, улеснено попълване на форми и др. Също така ТiandeMarket използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на електронния магазин, като например времето, което потребителите прекарват в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Съгласявайки се да използва https://tiandemarket.bg, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на "бисквитки". Ако предпочита да не получава "бисквитки", докато разглежда https://tiandemarket.bg или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така, потребителят може да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

Защита на лични данни

ТiandeMarket гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури.

Вътрешно данните се съхраняват на контролиран сървър с ограничен достъп и връзката към него е криптирана (използва се https:// протокол за комуникация). Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, може да се изпращат на имейл адресите за контакт, публикувани на Сайта.

Предоставяне на лични данни на подизпълнители и трети страни

ТiandeMarket предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) посредством строго определени процедури за конфиденциалност. Данните, които получава куриерската компания за потребителите са: име, телефон и адрес за доставка. При поръчка, направена чрез асистенцията на наш консултант, той също има достъп до обработваните данни /име, телефон, имейл, адрес/ с цел по-добро обслужване на клиента.

На други трети лица, несвързани с търговската дейност на ТiandeMarket лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и ТiandeMarket, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

ТiandeMarket не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

ТiandeMarket не събира съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели.

Както e отбелязано по-горе, ТiandeMarket съставя статистики за употребата на електронния магазин, ползвайки данни, събирани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани и предоставяни на трети страни.

Права на потребителите и ред за упражняване на правата:

ТiandeMarket.bg предоставя право на достъп до личните му данни на всяко физическо лице, предоставило такива.

Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни. Всеки потребител може да промени личните данни в акаунта си по всяко време.

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни. Всеки потребител с акаунт може да го заличи когато прецени за удачно, като не носи никаква отговорност към сайта TiandeMarket.bg. За потребителите, които поръчват без акаунт и не са дали изрично съгласие за използването на данните им с рекламна цел информацията за тях се унищожава два месеца след направената поръчка.

Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между организацията и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.

Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни.

Право на оттеглянето на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено.

ТiandeMarket пази личните данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни се унищожават.

За всички неописани случаи в настоящата страница може да се обърнете към нас на посочените координати в страница „Контакт“.

Дата на влизане в сила: 25. 05. 2018 г.